Арх. Делин Запартов, Главен архитект на Община Кърджали: Парк „Простор“ няма да се застроява

31.07.2018

367 Преглеждания

0 Коментар

Арх. Делин Запартов, Главен архитект на Община Кърджали: Парк „Простор“ няма да се застроява

През последните дни в публичното пространство се провежда дискусия по въпрос, който има отношение към устройствения план на гр. Кърджали, по-конкретно парк „Простор“. Във връзка с публикации в различни медии и социални мрежи относно твърденията, че в парк “Простор“ ще се обособят 26 /двадесет и шест/ поземлени имота за строеж на сгради и изразеното безпокойство относно застрояването на парка изразявам следното становище:

Процедурата за изменение на ПУП-ПР на поземлени имоти УПИ-VIII, отреден за парк за отдих и култура, стадион, астрономическа обсерватория, братска могила, ателиета на изкуствата, дом на туриста, ресторант и УПИ-IX в кв.108 по плана на гр.Кърджали, общ. Кърджали е стартирана от Община Кърджали на основание чл. 62, ал,7 т. 1 и 3 от ЗУТ. Целта на изменението е не да се променя предназначението на парка, а да се предвиди изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи зелените площи и да се изградят открити обекти за спортни или културни дейности.

Важно е да подчертая, че изменението на ПУП-ПР не засяга по никакъв начин статута на парка и не се предвижда промяна на предназначението му, т.е. от парк в друг вид територия.

Неоснователни и манипулативни за обществото са твърденията, че „парка се раздробява и се превръща в строителна площадка“, като за основен „виновник“ за това се посочва община Кърджали. Идеята на община Кърджали е:

1. Да се обособят терен за изграждане на нов елемент на техническа инфраструктура – изграждане на трафопост, за осигуряване захранването с електрическа енергия на Стадион „Арена Арда“.

2. Да се обособят два броя парцели за изграждане на открити спортни площадки.

3. осигуряване на възможността за по-добър автомобилен достъп и изход на автомобилния поток към бул. Беломорски и да се осигури безопасността на пешеходния поток към Стадион „Арена Арда“ и парк „Простор“.

Следователно искам да подчертая, че по никакъв начин проекта за изменение на ПУП-ПР не засяга и не предвижда промяна на предназначението на имота от парк и зелени площи в друг вид територия за застрояване.

Изграждането на открити обекти за спортни или културни дейности е свързано с възможността общината да кандидатства за финансиране и реализация на същите, което ще е от съществено значение както за развитието на спорта, така и за осигуряването на по-добри условя за живот в гр.Кърджали. Необходимостта от тези промени и изграждане на открити обекти за спортни или културни дейности е задължителната предпоставка за получаване на категория лиценз в съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране и европейски клубни турнири на УЕФА, първенства на БФС.

За добри практики в тази посока можем да посочим спортен комплекс “Берое“ в Стара Загора, разположен в парк „Аязмото“, който разполага с три терена с изградени помощни игрища в границите на парка, както и стадион „Българска Армия“, отново разположен в рамките на Борисовата градина в София, снабден също с помощни игрища.

Считам за неоснователни и неистина твърденията за обособяване на 26 /двадесет и шест/ поземлени имота, отредени за бъдещо застрояване с жилищни сгради. Това е видно и от наличните по административната преписка скици-проект, в които Агенция по геодезия, картография и кадастър въвежда по искане на Община Кърджали 26 идентификационни номера, на база на досега действащия план. Новите идентификационни номера касаят обекти и терени само и единствено в частта от парка, която е предмет на разработката за изменение на ПУП-ПР.

Неоснователни са твърденията за засягане от разработката за изменение на ПУП-ПР на разположената в парка детска площадка, за същата не съществуват никакви предвиждания относно преместването или премахването й.

Община Кърджали няма намерения да се разпорежда с терени за извършване на строителство на територията на парк „Простор“ или в части от него. С предлаганите изменения смятам, че ще се подобрят както условията за живот и спорт за жителите на град Кърджали, така и ще се изгради един спортен комплекс, отговарящ на всички национални и европейски изисквания за клубен спорт.

ГЛ. АРХИТЕКТНА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: арх. Делин Запартов

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ