Внедряване на модел 1:1 в СУ „Васил Левски“ в Ардино

15.09.2021

227 Преглеждания

0 Коментар

Внедряване на модел 1:1 в СУ „Васил Левски“ в Ардино

Успешният образователен модел 1:1 разширява обхвата си сред българските училища. Този модел се налага в българското образование като изключително успешен метод за обучение, защото улеснява учебния процес както за учителите, така и за учениците, мотивирайки ги да развият пълния си потенциал.

В своята същина 1:1 е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. Това е предпоставка за значителни промени в хода на учебния час, целите на занятието и процесите на преподаване и учене изобщо.

През настоящата учебна година Средно училище “Васил Левски” се явява първото училище в областта, което с подкрепата на Център за творческо обучение въвежда модела 1:1 в обучението при профилирана паралелка “Софтуерни и хардуерни науки”.

Средно училище „Васил Левски” трансформира целия учебен процес, като поставя ученика в центъра и променя изцяло учебната среда така, че сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността да са стандарт. Училището планира да въведе този иновативен модел на обучение и в другите паралелки в гимназиален етап през следващите години.

За реализиране на модела са закупени електронни устройства „Chromebook“, които са предоставени на учениците за употреба. Хартиените учебници ще бъдат изцяло заменени със специално учебно съдържание “в облака”, разработено и подготвено от преподавателите, които са сертифицирани по международни програми Google Certified Educator.

Основните педагогическите методи и похвати, които ще бъдат използвани от страна на учителите при провеждане на обучението са:

Обърната класна стая – подход, при който традиционният урок в клас и домашната работа сменят местата си. Учителят подготвя и публикува учебни материали като презентации, видеа и други преди учебния час във виртуалната класна стая “Classroom”. Учениците учат самостоятелно уроците си вкъщи, като имат възможност да го правят със свое темпо. В клас се обръща повече внимание на затвърждаване на знанията и уменията чрез повече упражнения, групова работа, дискусии, работа по проекти с подкрепата и насоките на учителя.

По този начин те ще участват по-активно в процеса на обучение, ще развият умението си за работа в екип, толерантност, самостоятелност, критичност – така важни за живота в 21 век.

Проектно базирано обучение – това е стратегия за учене, която обхваща едновременно различни учебни предмети. Учителят насърчава учениците да изследват истински проблеми, да разработват решение, прилагайки доказателство в подкрепа, а също и да представят решението на проблема по интересен и интерактивен начин, като използват набор от съвременни средства за визуализация. Много важен при този метод на обучение е пътят за постигане на поставената цел.

По време на решаване на поставения проблем от учениците, учителят ще бъде техен помощник и съветник, но активната страна ще са учениците.

Игровизация в обучението e следващият важен педагогически метод, който ще се използва активно при обучението по модела 1:1. При този метод активно ще се включват игри и игрови елементи в обучителния процес.

Всички тези педагогически методи целят да трансформират учебния процес, като поставят ученика в центъра чрез смислено използване на дигиталните технологии за свободното общуване, сътрудничество и проява на индивидуалността, като очакваните резултати са следните:

Промяна на ролята на учителя – от транслатор на знания в мотиватор и ментор при усвояването на важни умения у учениците.

Промяна методите на оценяване – оценяването ще бъде формиращо, т.е няма да се оценяват наизустени и механично предадени сухи факти, а ще се оценяват знания и умения за създаване на проект.

Постигане на по-висока мотивация за учене и по-висок успех на учениците.

Средно училище „Васил Левски” трансформира целия учебен процес, като поставя ученика в центъра и променя изцяло учебната среда така, че сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността да са стандарт. Училището планира да въведе този иновативен модел на обучение и в други паралелки през следващите години.

В този смисъл, с подкрепата на Център за творческо обучение, екипът от специалисти поема предизвикателството чрез прилагане на иновативни интердисциплинарни учебни концепции, чрез творческо преподаване да развие индивидуалността и заложбите на всички ученици и да им помогне да израснат като нравствени и толерантни личности с ясно изразено гражданско съзнание и поведение.

Община Ардино

КОМЕНТАРИ