В Черноочене ще бъде изградена нова улица

16.06.2021

165 Преглеждания

0 Коментар

В Черноочене ще бъде изградена нова улица

Нова улица ще бъде изградена в Черноочене. Тя ще минава зад сградата на Народно читалище „Пробуда 1956“, в непосредствена близост до коритото на река Перперешка. Това става възможно след като община Черноочене получи одобрение за финансиране изпълнението на проектно предложение за „Рехабилитация на улица в с. Черноочене, общ. Черноочене при о.т. 96 до о.т. 215ж и изграждане на улично осветление”. Кметът Айдън Осман, председателят на управителния съвет на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“ Ферхад Ферхад и административния екип на МИГ-а подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Споразумението е тристранно – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене“ и Община Черноочене.  Строително-монтажните дейности предвижда оформяне на улицата, полагане на настилка, тротоарни плочи и пешеходна алея. Ще се монтира и улично осветление. Стойността на договора е в размер на над 146 000 лв. и със срок на изпълнение до 2 години. Предстои да се извърви процедура по Закона за обществените поръчки и да се премине към реализирането на проекта.

Това е първия публичен проект по линия на МИГ „Минерални бани-Черноочене“ на наша територия, заяви Кметът на Община Черноочене Айдън Осман. Той допълни, че след приключването а дейностите районът вече ще има съвсем друг облик.

„Основна цел на екипа ни е подобряване качеството на живот и създаване комфорт на населението на общинския център, реализирана чрез пространствени решения“, каза още кметът. Той даде уверение, че ангажиментите и дейностите, по които работи общината ще продължат.

„До момента реализираните 4 проекта на територията на община Черноочене на обща стойност над 1 милион лв. са на бенефициенти – частни инвеститори“, заявиха от ръководството на МИГ „Минерални бани-Черноочене“.

Исмет ИСМАИЛ

Община Черноочене

КОМЕНТАРИ