Община Черноочене стартира данъчна кампания за 2020 година

09.01.2020

234 Преглеждания

0 Коментар

Община Черноочене стартира данъчна кампания за 2020 година

Община Черноочене започна кампанията по събиране на местните данъци и такса битови отпадъци за 2020 г. За целта бе своевременно извършено начисляването на задълженията за 2020 година и се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата година.
Запазват се нивата на всички налози от 2019 г., съобщиха от общинската администрация.
Плащанията могат да се извършват в брой на касата на отдел „Местни данъци и такси“, по банков път, на касите на „Български пощи“ АД и „Изи пей“.
При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 1,8 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
При придобиване по давност на имущества, недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях данъкът е в размер на 4 % върху данъчната оценка на имота.
Напомняме, че съгласно нормативната уредба задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им или казано иначе – за да заплатите текущите задължения, първо трябва да погасите стари задължения от предходните данъчни периоди, ако имате такива.
Банковата сметка на Община Черноочене е: /IBAN/ BG65IORT80318407020000, банков код /BIC/IORTBGSF на ИНВЕСТБАНК ФЦ ХАСКОВО.
441400 патентен данък
442100 данък върху недвижимите имоти
442200 данък върху наследството
442300 данък върху превозните средства
442400 такса битови отпадъци
442500 данък при придобиване на имущество
442800 туристически данък
446500 глоби, санкции, неустойки
448007 такси за административни услуги
Касата на „Местни данъци и такси“ работи от 8,00 ч. до 17,00 ч. с почивка от 12,00 до 12,45 ч.
Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 30 април тази година.
По закон за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.
Подаването на патентни декларации за 2020 г. е до 31 януари. Плащането на патентен данък е в срокове, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.
Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на патентния данък за 2020 г. в срок до 31 януари тази година.
За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2020 г. може да се обърнете към служителите в отдел „Местни данъци и такси“ на място.

Община Черноочене

КОМЕНТАРИ