ПРИЕХА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА АРДИНО ЗА 2019 Г.

27.04.2018

252 Преглеждания

0 Коментар

ПРИЕХА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА АРДИНО ЗА 2019 Г.

Общинският съвет на Ардино прие единодушно годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през 2019 година. Предложението бе от кмета Ресми Мурад и след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане“ и с обществения съвет, ежегодно се приема годишен план за развитие на социалните услуги.

На територията на община Ардино функционират социалните услуги „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, „Център за обществена подкрепа”, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, „Топъл обяд” по Оперативна програма за храни, „Услуги в домашна среда” (личен асистент, домашен помощник), „Клуб на пенсионера и на хората с увреждания”, „Приемна грижа – проект „Приеми ме 2015”, Проект „Ранно детско развитие”. Предстои да се открият и нови социални услуги.

Редовно заседание на Общинския съвет в Ардино се проведе в сряда в заседателната зала на общината. В дневния ред бяха включени 8 точки. Съветниците одобриха и проекта за поемане на дългосрочен дълг за финансиране и подпомагане и развитие на МБАЛ-Ардино. Приети бяха докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност за миналата 2017 година, както и решения за Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите -.общинска собственост за 2018 г. Одобрени бяха експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.

Община Ардино

КОМЕНТАРИ