Приеха План-сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година

23.12.2019

252 Преглеждания

0 Коментар

Приеха План-сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година

Общинските съветници приеха План-сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година. С решението бе изменен размерът на единия от трите компонента, определящи размера на такса битови отпадъци, а именно извозване и обезвреждане в депа. Запазва се досегашният размер за първа и трета услуга – сметосъбиране и сметоизвозване, и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Актуализацията в размера на отчисленията бе направена във втора компонента, тъй като те са дължими от общините на основание чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

Така при най-честите случаи, а именно когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за услугите за сметосъбиране, обезвреждане на битови отпадъци и почистване на територията на обществените места, таксата за всеки жилищен имот в гр. Кърджали се определя на 1,02лв. на квадратен метър площ на имота.

След направеното изменение днес очакваните приходи за услугите по управление на отпадъците за 2020 година са в размер на 6 677 194 лв. общо. Толкова са и очакваните разходи, като разходът само за обезвреждане на битовите отпадъци е в размер на 2 477 192лв. От тях 380 000лв. са експлоатационни разходи за Регионалния център за управление на отпадъците.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ