Проведе се обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Кърджали за 2020 г.

15.09.2021

166 Преглеждания

0 Коментар

Проведе се обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Кърджали за 2020 г.

Общото изпълнение на бюджета на община Кърджали за 2020 година е в размер на 93,9 процента, което е близо до планираното, въпреки въздействието на извънредните обстоятелства, свързани с Ковид-19. Това каза председателя на Общинския съвет инж. Юсеин Ахмед, при представянето на доклада за изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и средствата от Европейския съюз към 31.12.2020 година.

Общественото обсъждане на документа се състоя снощи в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали, а в него участваха още заместник кмета на община Кърджали инж. Катя Митовска, общински съветници и експерти от общинската администрация.

Началният план за Бюджет 2020 е в размер на 69 960 000 лева. Към 31 декември същата година са отразени актуализации за плюс 9 726 422 лева, с писма на Министерствата на финансите, касаещи транспортни дейности, функциите образование, здравеопазване, култура, спорт, социални дейности и др. В резултат на тези корекции на бюджета, планът за бюджета е нараснал на 79 686 422 лева.

Структурата на Отчета на бюджета към 31 декември 2020г. е в съотвествие с изискванията на Единната блюджетна класификация за същата година по приходните и разходните параграфи, дейности, групи и функции и е отделено за делегираните от държавата дейности и за местните дейности. Дърджавните приходи са изпълнени на 96,5% спрямо плана, а местните приходи на 89,6%. Приходите и доходите от собственост са добре изпълнени за периода спрямо плана-105,2% или 1 151 912лв., а изпълнението на общинските такси е в размер на 5 562 470лв. или 73,7%.

От извършените разходи към 31.12.2020г. най-голям дял заемат делигираните от държавата дейности, следвани от разходите за местните дейности.

В структурата на разходите по икономически елементи делът на трудовите възнаграждения и осигурителни вноски е 42 579 431 лв. или 57% спрямо общото изпълнение на бюджета, а разходите за материалната издръжка, платени данъци, такси и административни санкции представляват 22% от общите разходи.

Просрочените задължения към 31.12.2020 г. са в размер на 9 941 143лв., като от тях 9 645 958лв. са за местни дейности и 295 185 лв. са за държавни дейности. Всички просрочени задължения за капиталови разходи са при първостепенния разпоредител и възлизат на 2 117 300 лв. Към 31.12.2020г. община Кърджали има 3 кредита, два от които дългосрочни.Общият размер на кредитите е в размер на 1 887 766лв.

На база отчетените данни в годишния финансов отчет на общината към 31.12.2020 г., община Кърджали отпада от списъка на общините с финансови затруднения. Съгласно анализ на обобщени данни, изготвен от МФ, община Кърджали отговаря на два от общо шест критерия за община с финансово затруднение.

Към същата дата общината е подобрила нарушените показатели спрямо предходни отчетни периоди и продължава да изпълнява мерките, заложени в приетия от Общински съвет Кърджали с Решение 156 от 30.06.2020 г. План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2020-2022 г.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ