Проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”

25.07.2017

596 Преглеждания

0 Коментар

Проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.001-0114-C01,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в пресконференция по проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.001-0114-C01, финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Пресконференцията ще се проведе на 26.07.2017г. от 10:00 часа в сградата на БИЗНЕС ИНКУБАТОР , намиращ се на адрес: гр. Кърджали, ул.”Отец Паисий”, голяма зала.
На пресконференцията ще бъдат представени целите, целевите групи и предвидените дейности по проекта.

С уважение,
инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали

www.eufunds.bg
Проект “ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, Договор № BG05M2ОP001-3.001-0114, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ