П О К А Н А № 1 2017

21.01.2017

752 Преглеждания

0 Коментар

П О К А Н А  № 1 2017

 

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 27.01.2017 г. /петък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния

Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Люляково, Община Кърджали.
2. Избиране на Временна комисия за определяне на състав на Обществен съвет към Общински съвет – Кърджали и разработване на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет.
3. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали за периода 10.11.2015 г. до 31.12.2016 г.
4. Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2016г.
5. Приемане на Годишен доклад за дейността на Обществения посредник на община Кърджали за 2016 г.
6. Приемане на План – график за заседанията на Общински съвет – Кърджали през 2017 г.
7. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2016 г.
8. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2016 г.
9. Приемане на отчет на Местната комисия по чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове за дейността й през 2016 г. и утвърждаване на план-сметка за 2017 г.
10. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2017 г.
11. Приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2017 г.
12. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти – публична общинска собственост.
13. Приемане на Бюджета за 2017 г. на Община Кърджали.
14. Подписване на споразумение за разсрочено плащане на задълженията по договор № 10923-03 от 31.05.2014 г.
15. Разпределение на жилищния фонд през 2017 г.
16. Промяна в състава на Местната комисия по чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГПЖСВ/.
17. Отмяна на Решение № 121 от 20.05.2016 г. на Общински съвет – Кърджали и определяне на нов състав на Експертния съвет за приемане на правни анализи и пазарни оценки за продажба на общинско имущество.
18. Даване на съгласие за включване на сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в Кърджали в проектно предложение по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.
19. Даване на съгласие за сигуряване на финансов ресурс за управление на стратегията на МИГ на община Стамболово и 54 села на община Кърджали по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
20. Даване на съгласие за подаване на заявление за кандидатстване по Мярка 4.1 “Подготвителна помощ за стратегии за Воденото от общностите местно развитие /ВОМР/” по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.
21. Предоставяне на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр.Кърджали“ за стопанисване, поддържане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения активи на Община Кърджали.
22. Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I – за паркинг и сметосъбиране, кв. 5 по ПУП на Зона за краткотраен отдих «Енчец», землище с.Брош и образуване на нов УПИ – ХVII за култова сграда – малък параклис «Св. Николай Чудотворец» и обявяване на новоборазувания имот от публична общинска собственост за частна общинска собственост.
23. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –план схема и право на прокарване на електро захранване за обект: „Външно електро захранване на водна спортна база на Аквафантази” ПИ 40909.6.17 по КК на гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
24. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и Подробен устройствен план – план за застрояване на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за възникнали свлачищни процеси: за свлачище в с.Енчец, общ. Кърджали и за свлачище в с.Енчец, Гребна база, общ. Кърджали.
25. Предложение за одобряване изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ VІІІ-514, кв.23 по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
26. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кърджали през 2017 год.
27. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Етикети :

КОМЕНТАРИ