СЕЗГИН БАЙРЯМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-АРДИНО: ИСКА МИ СЕ ДЪРЖАВАТА ДА ОБРЪЩА ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА РАЙОНИ КАТО АРДИНО

29.03.2018

303 Преглеждания

0 Коментар

СЕЗГИН БАЙРЯМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-АРДИНО: ИСКА МИ СЕ ДЪРЖАВАТА ДА ОБРЪЩА ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА РАЙОНИ КАТО АРДИНО

Сезгин Байрям е роден на 6 юни 1975 г. в Ардино. Семеен с едно дете. Завършил е Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в Кърджали със специалност „История и География, Физическо възпитание и спорт. Председател е на местния парламент в Ардино за втори мандат.

Разговора води Гюнер ШЮКРИ

Г-н Байрям, как бихте определили работата на Общинския съвет през изминалата 2017 година?

– През изминалата 2017 година ОбС – Ардино проведе 10 заседания, на които са приети 139 решения. Смея да твърдя, че ОбС-Ардино поддържа високо ниво на професионализъм, което ще продължи и занапред. Винаги сме работили с колегите независимо кой от коя политическа партия е избран – градивно, конструктивно в интерес на нашите съграждани. В хода на нашата работа през годините сме се убедили, че когато обединим усилия за доброто на хората, нещата се случват. Стремим се да сме полезни на местното население, вниманието да е насочено към проблемите на обикновения човек.

Има ли спрени и прегласувани решения,какво е присъствието на съветниците на заседанията?

– Разбира се, че в процеса ни на работа понякога възникват интересни казуси. Имали сме решения върнати или оспорени в Административен съд от Областния управител. Но това не означава, че проблемите не са получили своето разрешение. Всяко оспорено решение се включва в дневния ред на ОбС на следващо заседание, като оспореното решение може да се приеме повторно с мнозинство, повече от половината от всички общински съветници. В крайна сметка идеята тук е да се приеме решението, което е в интерес на местната общност. По отношение на присъствието колегите са много отговорни, случвало се е да са ангажирани и възпрепятствани, но като представители и защитници на интересите на гражданите не могат да си позволят отсъствия, защото биха загубили общественото доверие и авторитета си на общински съветник.

За читателите ще е интересно да научат как се формира дневният ред за едно конкретно заседание. Как става това на практика?

– Общинския съвет по предложение на председателя на съвета приема план за работа. ОбС планира заседанията си в съответствие с приетия годишен план. най-малко пет дни преди заседанието председателят на ОбС информира обществеността за предстоящото заседание като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определеното за това място в общината и на официалната интернет страница на общината. Председателят на ОбС подпомаган от председателският съвет /всички колеги председатели на постоянни комисии в ОбС/ подготвя проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на заседанието. Съдържанието на точките от дневния ред е различно: проекти за решения, актове, предложения и становища от Общинска администрация, внесени от кмета на общината, питания и предложения на граждани. Всичките тези въпроси се разглеждат в постоянните, които подготвят становища по съответния въпрос. Така се стига до деня на самото заседание. заседанията на ОбС са открити, в началото се подлага на гласуване дневния ред, като в деня на заседанието също могат да се включат точки към дневния ред, които са неотложни /въпроси, възникнали от непредвидими обстоятелства или промени предвидени със закон, или акт на министерски съвет/. Точките от дневния ред се разглеждат поотделно и получават своето решение.

Местното самоуправление се осъществява чрез Общинския съвет като законодателен орган и кметът като изпълнителен орган на местната власт. Как бихте охарактеризирали взаимоотношенията между тези два органа?

– ОбС е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване на принципите на законност, демократичност, гарантиране, защита правата и законните интереси на гражданите на общината, публичност и прозрачност. Като институции ОбС и ОбА са различни по съдържание и работа, но по същество ние сме едно цяло. нашата мисия Общински съвет, Общинска администрация и кмет на общината е да формираме единна политика за развитието на общината, както и да осигурим условия за предоставяне на населението, общински услуги с най-високо качество. За да изпълняваме ефективно тази своя мисия наш професионален дълг е да бъдем модел за подражание, да уважаваме и почитаме нравствените и морални ценности на общността, на която служим.

Какви задачи задава бюджетът за 2018 година?

– Бюджета на община Ардино за 2018 година вече е обсъден и приет на заседание на ОбС. Мисля, че бюджет 2018 е балансиран, реалистичен и дори амбициозен, както се изрази кметът на общината. Бюджетът се подготви след 44 срещи по населени места и публично обсъждане, както е по закон. За съжаление нуждите винаги са повече от възможностите. Въпреки това обаче бюджет 2018 предлага решаване на проблеми във всяко едно населено място и е справедливо разпределен. Работим в насока подобряване качеството на живот на хората. Постигнахме много, но има какво още да желаем. Предстои да реализираме инвестиционна програма, проекти по Европейски програми, социални дейности, дейности свързани с култура, спорт, образование, туризъм, екология и други. Така, че чака ни много работа и трябва да обединим усилия за реализирането и подобряването на всичко това.

Като председател на Общинския съвет в Ардино, който е роден и живее тук, какво искате за общината и града?

– Ще споделя нещо, което си пожелах при встъпването си в длъжност – да обединим усилия за превръщането на община Ардино в процъфтяващ район, в който нашите деца ще имат възможност да растат, да се забавляват, да се реализират без да им се налага да търсят своето място под друго небе, защото ние всички в Ардино желаем едно и също – да имаме работа, да имаме пътища, да имаме спокойствие, да създаваме, а не да рушим.

Кои идеи искате да се сбъднат още тази година?

– Проблемите за решаване са много, но и идеи не липсват. Колкото и смело да звучи иска ни се да успеем да преодолеем поне отчасти проблема с безработицата в нашата община. Има интерес от инвеститори, с които проведохме няколко разговора и се надяваме да се решат да инвестират в Ардино. Министерството на отбраната въпреки кореспонденцията, която водим и обещанията, които ни дават не ни предоставят терена на бившите казарми, което също спира инвеститорския интерес. На следващо място бих желал държавата да промени стандартите на общинските болници, всяка година субсидираме болницата, което решава проблемите в местното здравеопазване временно. Иска ми се държавата да обръща повече внимание на райони като нашия и да ни съдейства за решаване на проблема с безводието през летните месеци по селата. Иска ми се да има повече деца в училищата и детските градини, повече усмихнати лица по улиците, здраве и берекет в семействата на моите съграждани. И тук е мястото да изкажа своята благодарност на всички съветници, кметове и служители, които през отминалата година въпреки трудностите и непредвидимите проблеми проявиха професионализъм и умения, за да отстояваме и решаваме задачите поставени ни от нашите съграждани.

Община Ардино

КОМЕНТАРИ