УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+” В МОМЧИЛГРАД

19.07.2021

169 Преглеждания

0 Коментар

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+” В МОМЧИЛГРАД

Срокът на услугите, предлагани по проект “Патронажна грижа” в община Момчилград се удължава. Това стана след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0159-C01 между общината и Министерството на труда и социалната политика. Стойността на проекта е 237 584.52 лева, а срокът на изпълнение е една година. Община Момчилград предоставя социалната услуга „Патронажна грижа“ от 2019 година. От старта на програмата до момента от нея са се възползвали 150 души. Новата програма “Патронажна грижа+” ще даде възможност хората с увреждания от община Момчилград, възрастни в невъзможност от самообслужване, лица над 54 години, да продължават да получават адекватна здравно-социална услуга. С настъпването на пандемията от COVID-19 кръгът на хората, обхванати в програмата се разшири и с други уязвими групи, включително поставени под карантина и хора от рисковите групи за заразяване с коронавирус.
“Патронажна грижа+” ще се реализира в две направления. Първото е насочено изцяло към възрасти хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, поставени под карантина, за които има социална необходимост от почасови услуги. С помощта на проекта ще се защитава обществения интерес и ще се удовлетворят на нуждите на местните хора. За реализирането на целите на проекта е сформиран екип от 12 специалисти – лекар, лаборант, медицински специалисти, психолог, домашни санитари. Те ще предоставят мобилни интегрирани здравно-социални услуги, чиято цел е повишаване на отговорността на потребителите към опазване на собственото здраве, както и създаване на допълнителни хигиенни и здравни навици. Услугата ще се предоставя на 54 жители на общината по график за посещения, като се съобразява с обстоятелството, че един потребител може да ползва услуги до 2 часа дневно. По “Патронажна грижа+” заявления от кандидат-потребители ще бъдат приемани безсрочно – при заявена нужда.
Второто направление, по което ще се реализира проектът е превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности. На територията на общината те са Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция. По това направление ще бъдат обхванати 93 потребители, които ползват делегираните социални услуги. По проекта са ангажирани 9 домашни санитари. Те ще извършват дейности за поддържане на хигиената и извършване на дезинфекция в помещенията и на работните места, които се ползват от потребителите на услугите и персонала.
“Социалната политика на община Момчилград е една от силните страни на нашия екип. За нас децата, възрастните и хората с увреждания винаги са били на фокус и сме се старали винаги да реагираме навреме и адекватно на нуждите им. Пример за това е поредното удължаване на програмата “Партронажна грижа” в общината. Убедена съм, че реализирането на подобни проекти е от полза на най-уязвимите групи от обществото”, заяви кметът на общината Илкнур Кязим.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ