ФЕСТИВАЛ „МАГИЯТА НА РОДОПИТЕ“ по проект на МИГ Ардино – Джебел

15.08.2022

144 Преглеждания

0 Коментар

ФЕСТИВАЛ „МАГИЯТА НА РОДОПИТЕ“ по проект на МИГ Ардино – Джебел

На 13.08.2022г./събота/ в гр.Ардино по проект №BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково – Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР2014-2020г.“, по Административен договор №РД50-19/19.02.2021г. се проведе Фестивал под наслов “Магията на Родопите” с активното участие на Екипа на МИГ Ардино – Джебел и жители от територията на МИГ Ардино – Джебел и МИГ Кирково – Златоград.

Бяха поканени туристически агенции, медии, гости от страната и чужбина, местни лидери, местната власт, читалища, музеи, туристически дружества, организатори на форуми и конкурси, представители на туристическия бранш – хотели, къщи за гости, хижи, училища и школи на територията на проекта и др.

Бяха представени местни културни обичаи и традиции, изложби на местни продукти, дегустация на традиционната кухня с местни храни и напитки и други атрактивни дейности.

Община Ардино

КОМЕНТАРИ