60 деца от 4 детски градини в община Кърджали посетиха Археолого-етнографски музей в Златоград

29.06.2021

146 Преглеждания

0 Коментар

60 деца от 4 детски градини в община Кърджали посетиха Археолого-етнографски музей в Златоград

На 25 юни 2021г. шестдесет деца и техните ръководители от клубовете „Моят роден край”, функциониращи в четири детски градини на територията на община Кърджали, пътуваха до  Етнографски-ареален комплекс „Златоград“, където посетиха Археолого-етнографски музей и различните работилници в комплекса. Децата са от детските градини „Мики Маус” в село  Стремци,   „Славейче” в село Широко поле,  „Кокиче” в село Мост и „Мечо Пух” в село Чифлик.  Малчуганите обогатиха знанията си за културното наследство, насладиха се на възрожденската архитектура, старите занаяти и произведения от възрожденския бит.

Пътуването е организирано във връзка с реализирането на проект „Заедно – за щастливо детство“, който се финансира по ОП„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 – Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

Работата по проекта дава възможност  за създаване на условия за пълноценно развитие и интеграция в образователна система на децата от етнически малцинства в община Кърджали, но най-вече създава  условия за по-добра социализация на децата, за които българския език не е майчин, чрез подобряване на нивото на владеене на български език.

Изпълнението на проект „Заедно – За щастливо детство”, финансиран по процедура BG05M20P001-3.011 , подмярка „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. стартира  миналата година, а договорът  за него бе подписан на 27 април 2020г.

Проектът  се изпълнява в рамките на 24 месеца от Община Кърджали в партньорство с  ДГ „Мики Маус” с. Стремци,  ДГ „Славейче” в с. Широко поле,  ДГ „Кокиче” с. Мост  и ДГ „Мечо Пух”с.Чифлик , а общата  му стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 286 389.09 лева и е 100% грант от Оперативната програма.

Проектът “Заедно – За щастливо детство” е насочен към работа със 130 деца и техните родители от етнически малцинствени групи и маргинализирани обществени групи, чиято социална и личностна реализация е силно ограничена поради социална и психологическа изолация.

Основните дейности в проекта са свързани с извеждане на децата от затворената общност, в която живеят и успешната им интеграция в училище.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Заедно – за щастливо детство“, Договор за БФП № BG05M20P001-3.011-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020 г.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ